1. כללי

1.1 אתר האינטרנט POWER5 (להלן: “האתר”) משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים שונים על ידי ציבור הגולשים בישראל באמצעות רשת האינטרנט.

1.2 בעלת האתר ומפעילתו הנה חברת נ.א תזמון בע”מ ח.פ 515790707 ממושב אליעד, רמת הגולן (להלן: “החברה” ו/או “POWER5”).

1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: “הלקוח”) ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.

1.4 כל פעולה באתר ובכלל זאת רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.

1.5 התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

1.6 התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.

1.7 הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

1.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

1.9 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

1.10 מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפונים ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

1.11 לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 054-9952949 בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-15:00 או באמצעות הדואר האלקטרוני [email protected]

  1. השימוש באתר

2.1 השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, כאשר מובהר כי מכירת המוצרים באתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה מיועדת למכירה סיטונאית (בין אם במכירה בודדת ובין אם במספר מכירות על פני תקופה) ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).

2.2 אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

2.3 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראה שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

2.4 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

  1. הזמנה באתר

3.1 כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים באתר לבין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים בחנויות בהן נמכרים מוצרי החברה. בכל עניין בקשר לאתר זה יש לפנות במישרין לחברה בהתאם לפרטים המפורטים בסעיף ‎1.11 לעיל.

3.2 האתר מציג מגוון רחב של פריטים הנמצאים ככלל במלאי והחברה עושה כל מאמץ לשמור על המלאי הקיים.

3.3 POWER5 שומרת לעצמה את הזכות להגביל את אפשרויות אופן אספקת המוצרים, כך שייתכן ויהיו מוצרים אשר אופן אספקתם מוגבל ל”איסוף עצמי” ו/או “משלוח עם שליח/בדואר רשום”.

3.4 POWER5 שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר (בין אם מוצרים זהים ובין אם מוצרים מאותו סוג) שיוכל כל לקוח לרכוש ממגוון המוצרים, בכל הזמנה באתר.

להסרת ספק מובהר כי המגבלה הנ”ל תקפה גם לגבי מוצר/ים שנמכר/ים באתר במסגרת מבצע או מכירה מיוחדת באתר.

בנוסף, POWER5 שומרת את זכותה להגביל, שלא לאפשר ו/או לבטל הזמנות ורכישות אשר נחזות להיות, על פי מאפייניהן (כפי שיבחנו על-ידי POWER5), כאלה שבוצעו במסגרת סדרת הזמנות ורכישות שאינן לשימוש פרטי ואישי.

לעניין זה, ומבלי לגרוע משיקול דעתה של POWER5, מובהר כי מספר של הזמנות באתר אשר בוצעו על ידי אותו לקוח ו/או אל אותה כתובת משלוח (לקבלת המוצרים) בתדירות גבוהה ו/או חוזרת באופן שיטתי ו/או בסמיכות זמנים (קרי באותו היום או בימים עוקבים או סמוכים, או בימים קבועים בכל שבוע ושבוע), במסגרתם הוזמנו כמויות מוצרים אשר (א) חורגת משמעותית (במצטבר) מעבר לכמות המוצרים המותרת, או (ב) הינה המקסימאלית (בכל רכישה), על פי מדיניות הגבלת כמות היחידות כאמור, תחשבנה סדרת הזמנות ורכישות שאינן לשימוש פרטי ואישי.

עוד מובהר כי האמור הינו בנוסף ומבלי לגרוע מזכותה של POWER5 לחסום כניסת לקוחות לאתר אשר הפרו את הוראותיו.

POWER5 שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הגבלת כמות היחידות הנרכשות כמפורט לעיל מעת לעת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא.

3.5 עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג “דף מידע” המכיל את השם המסחרי של היצרן, המוצר המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, מועד ודרך אספקה, תנאי תשלום ופרטים רלוונטיים נוספים (להלן: “דף המידע”). הנתונים אשר נמסרים בדף המידע כוללים מידע הנדרש לפי דין ואינו ממצה בהכרח את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים.

3.6 במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שירות או בכל חומר הדפסה אחר, רשאית החברה לבטל את ההזמנה הספציפית בטרם אספקת המוצר ללקוח.

3.7 טרם ביצוע הזמנה באתר, על הלקוח לבצע רישום באתר. הלקוח מתחייב למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן.

3.8 התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם: ישראכרט, ויזה וכרטיסי דואר נטענים. לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי וזיכויים, למעט זיכויים שניתנים למימוש באתר בלבד. כמו כן ניתן לבצע תשלום באתר באמצעות שירות התשלומים של חברת פייפאל או לבצע העברה בנקאית לחשבון החברה, או תשלום באמצעות אפליקציית פייבוקס.

3.9 בעת ביצוע הזמנה באתר, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.

3.10 רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

3.11 היה ולא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה והחברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור.

  1. הסכמה לקבלת פרסומת

4.1 ככל שהלקוח אישר (או יאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

  1. מידע חיצוני והעלאת תכני גולשים לאתר

5.1 באתר עשויים להופיע קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי הלקוח יהא על פי שיקול דעתו העצמאי. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.

  1. אספקת והובלת מוצרים

6.1 הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה (במידה ואפשרות זו זמינה באותו הזמן באתר) ולאחר תיאום טלפוני ממחסני החברה שבמושב אליעד שברמת הגולן.

6.2 הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרות של אספקה באמצעות שילוח ואספקה בדואר רשום, שליח עד לבית או איסוף מנקודת איסוף והחברה ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים שנרכשו על ידי הלקוח באתר לכתובת בישראל בהתאם לזמני האספקה המפורטים בכל דף מוצר באתר ובדף ״שאלות נפוצות״. אספקה באמצעות שילוח תהא כרוכה בתשלום דמי משלוח מינימליים, עבור כל הזמנה לכתובת אחת, בהתאם למחירון המפורסם באתר שיתווסף לסכום ההזמנה. דמי המשלוח עשויים להשתנות מהזמנה להזמנה בהתאם לכמות היחידות שירכשו באותה ההזמנה, משקלן וכן בהתאם למבצעי האתר.

6.3 החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, אפליקציית פייבוקס או פייפאל כמפורט בסעיף 3 לעיל.

6.4 זמן האספקה יהא בהתאם לזמן הנקוב בדף ״שאלות נפוצות״.

6.5 POWER5 לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה כגון עיכובי שחרור מהמכס ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של POWER5 לאספקת המוצר.

6.6 לקוח אשר לא יבצע איסוף של חבילתו מסניף הדואר אליו התבקש לסור בפרק הזמן שחברת הדואר הקצתה לכך וחבילתו תוחזר למשרדי החברה, לא יהיה זכאי למשלוח חוזר ללא עלות. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו, כאמור בסעיף 6.2 לעיל ובמקרה של החזרת המשלוח למשרדי החברה, הוצאת המשלוח בשנית יחייב את הלקוח בדמי משלוח נוספים.

6.7 מיסים – ללקוח ידוע שהחבילה נשלחת אליו ממחסני החברה שאינם בישראל וכי חוקי המיסוי ביבוא אישי בישראל יחולו גם עליו וחבילות בשווי גדול מ- 75$ עשויות להידרש לתשלום מס קניה ביבוא שידרש לתשלום על ידי דואר ישראל. תשלום המיסוי (במידה ויהיה) יחול על הלקוח בלבד והעברת התשלום תתבצע ישירות על ידי הלקוח מול חברת דואר ישראל.

  1. ביטול הזמנה

7.1 מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

7.2 ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר.

7.3 על אף האמור לעיל, ביטול הזמנה של מוצרי קוסמטיקה וטיפוח, תתאפשר רק בתנאי שאריזתם לא נפתחה ולא נעשה כל שימוש במוצר.

7.4 זכות הביטול אינה תקפה, בין היתר, במקרים הבאים:

7.4.1 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח.

7.4.2 טובין פסידים (מוצרים מתקלקלים או מתכלים כגון מוצרי קוסמטיקה וטיפוח.

7.5 ביטול הזמנה בטרם משלוח המוצר ללקוח יעשה כמפורט להלן. הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי החברה, ובלבד שההזמנה טרם נשלחה ללקוח:

7.5.1 כאשר ההזמנה הינה בסטאטוס “הזמנה בטיפול”, ניתן לבטל את ההזמנה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן. לאחר שליחת הודעת ביטול ההזמנה נציג משירות הלקוחות ייצור קשר עם הלקוח להמשך תהליך ביטול ההזמנה:

7.5.1.1 שליחת הודעה בעמוד יצירת קשר

7.5.1.2 פנייה לשירות הלקוחות כאמור בסעיף 1.11.

7.5.1.3 שליחת מייל לכתובת [email protected]

7.5.1.4 שליחת פקס למספר 050-8967677.

7.6 ביטול הזמנה לאחר עזיבת המשלוח את מחסני החברה (כלאמר העברתם לחברת השילוח) לצורך אספקת המוצר ללקוח תעשה באופן הבא:

7.6.1 היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם במוצר שסופק ללקוח: (א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 7.5.1 לעיל, ולא יאוחר מ-14 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה לכתובת מחסני החברה שברמת הגולן כשהוצר ארוז באריזתו המקורית, לא נפתח ולא נעשה בו כל שימוש. בכל מקרה אחר לא תתאפשר החזרה וביטול ההזמנה.

מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה.

7.6.2 היה וביטול הזמנה נעשה שלא עקב פגם:

(א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 7.5.1 לעיל, ולא יאוחר מ-14 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחברה. (ג). עם הזיכוי תשלח חשבונית זיכוי למייל הלקוח והחברה תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב את הלקוח בדמי ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותביא לידיעת הלקוח את החלטתה לעניין החיוב טרם חיוב הלקוח בפועל. דמי הביטול יהיו בשיעור של עד 5% ממחיר הקנייה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, משלוח המוצר והחזרתו כולל העלויות הכרוכות בכך יהיו על חשבון הלקוח, רק מוצר שלא נפתח, באריזתו ושלא נעשה בו כל שימוש יהיה ניתן להחזרה לשם קבלת זיכוי.

7.7 במקרה של ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא הלקוח יאפשר ל- POWER5 ו/או למי מטעמה להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או יבואן המוצר לצורך בדיקה.

7.8 היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, יישלח ללקוח דואר אלקטרוני (או שנציג החברה ייצור איתו קשר טלפוני) המודיע על ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו (לפי העניין) ולא תהיה ללקוח כל טענה כנגד החברה בגין זאת. לחילופין, POWER5 רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך למוצר שהוזמן. ללקוח תינתן הזכות לבחור באם הוא מעוניין במוצר החלופי או שהוא מעוניין בביטול ההזמנה ביחס לאותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו ככל שחויב (לפי העניין). לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד POWER5 במקרה כאמור.

7.9 היה ולאחר אספקת ההזמנה ללקוח יתברר כי לא כל המוצרים שבהזמנה סופקו ללקוח, יפנה הלקוח לחברה באחת הדרכים המפורטות בסעיף 7.5.1 בהקדם, ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום אספקת ההזמנה. ללקוח תינתן הזכות לבחור באם: (א) הוא מעוניין בהשבת כספו עבור המוצר/ים שלא סופק/ו (זיכוי כאמור יעשה בהתאם להוראות סעיף 7.6.1- ללא דרישת השבת המוצר/ים ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם); או (ב) יקבלם באמצעות שרות הדואר. לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד POWER5 במקרה כאמור.

7.10 מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה באתר ולזמינות המוצר במלאי החברה.

7.11 POWER5 רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מנגנון ההזמנה בו.

  1. סודיות ופרטיות

8.1 הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.

8.2 הנתונים שהלקוח ימסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של POWER5 (למעט פרטי כרטיס אשראי). מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.

8.3 בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש להחזיר, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו ועוד. POWER5 תשמור את המידע במאגריה (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. POWER5 תערוך שימוש בנתונים הנ”ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) הרלבנטיים לו.

8.4 POWER5 לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות של POWER5 או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים שלהלן:

8.4.1 במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

8.4.2 בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה ל- POWER5 למסור את פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.

8.4.3 כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין POWER5 (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה).

8.4.4 בכל מקרה בו לדעת POWER5 מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח.

8.5 POWER5 תהא רשאית למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.

  1. אחריות

9.1 האחריות על טיבו של מוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו על-פי חוק הגנת הצרכן ותקנות שונות שהותקנו מכוחו. בכפוף לכל דין, האחריות של POWER5 למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.

9.2 כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים (להלן: “המידע”), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. POWER5 לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.

9.3 POWER5 לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

  1. קניין רוחני

10.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של POWER5 בלבד, או של צד שלישי, שהרשה POWER5 להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ- POWER5 או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי POWER5.

  1. דין וסמכות שיפוט

11.1 על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבית המשפט האזורי שבקצרין, רמת הגולן שבישראל.